Rozdzia? II - Cele i zadania przedszkola

R O Z D Z I A ? ii

  

CEL I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

 

 § 3

 1. Przedszkole Miejskie Nr 15 w Che?mie realizuje cele i zadania okre?lone w Ustawie o systemie o?wiaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególno?ci w oparciu o podstaw? programow? wychowania przedszkolnego.

2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencja?em, relacjach ze ?rodowiskiem spo?eczno – kulturowym i przyrodniczym.

3.  Przedszkole realizuje cele i zadania w ramach 15 obszarów dzia?alno?ci edukacyjnej przedszkola, a ka?dy obszar obejmuje wiadomo?ci i umiej?tno?ci, którymi powinny wykaza? si? dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

4. Wspomaganie rozwoju, wychowywanie i kszta?cenie dzieci oscyluje w nast?puj?cych obszarach wychowania przedszkolnego:

 1).    Kszta?towanie umiej?tno?ci spo?ecznych dzieci: porozumiewanie si? z doros?ymi i dzie?mi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,

 2).    Kszta?towanie czynno?ci samoobs?ugowych, nawyków higienicznych i kulturalnych . Wdra?anie dzieci do utrzymywania ?adu i porz?dku.

 3).    Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

 4).    Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynno?ci intelektualnych, które stosuj? w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 5).    Wychowanie zdrowotne i kszta?towanie sprawno?ci fizycznej dzieci.

 6).    Wdra?anie dzieci do dba?o?ci o bezpiecze?stwo w?asne oraz innych.

 7).    Wychowanie przez sztuk? – dziecko widzem i aktorem.

 8).    Wychowanie przez sztuk?  - muzyka i ?piew, pl?sy i taniec.

 9).    Wychowanie przez sztuk? – ró?ne formy plastyczne.

 10).  Wspomaganie rozwoju umys?owego dzieci przez zabawy  konstrukcyjne, budzenie zainteresowa? technicznych.

 11).  Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagro?e?.

 12).  Wychowanie dla poszanowania ro?lin i zwierz?t.

 13).  Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacj? matematyczn?.    

 14).  Kszta?towanie gotowo?ci do nauki pisania i czytania.

 15).  Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

 5.     Przedszkole umo?liwia dzieciom podtrzymanie poczucia to?samo?ci narodowej, etnicznej, j?zykowej i religijnej zgodnie z Konwencj? Praw Dziecka

 6. Przedszkole zapewnieniu opiek? dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz mo?liwo?ci przedszkola poprzez indywidualizacj? oddzia?ywa? oraz sta?? wspó?prac? z rodzicami (opiekunami) dzieci, otacza szczególna opiek? dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi lub niepe?nosprawno?ci? fizyczn?

 7.  Placówka zapewnienia warunki umo?liwiaj?ce dzieciom osi?gni?cie „gotowo?ci szkolnej”.

8. Obejmuje dzieci w wieku sze?ciu lat obowi?zkiem rocznego przygotowania przedszkolnego z uwzgl?dnieniem wspomagania  indywidualnego rozwoju dziecka do roku szkolnego 2011/2012.

9.   Od roku szkolnego 2009/2010 wszystkie  pi?ciolatki  maj? prawo do edukacji przedszkolnej, a od roku szkolnego 2012/2013 wszystkie pi?ciolatki b?d? obj?te obowi?zkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

 10. Przedszkole wspó?dzia?a z rodzin? (opiekunami) poprzez wspomaganie jej w wychowaniu dziecka, rozpoznawaniu mo?liwo?ci rozwojowych dziecka, w miar? potrzeby podj?ciu wczesnej interwencji specjalistów oraz informuje na bie??co o post?pach dziecka , uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zada? realizowanych w przedszkolu celem prawid?owego rozwoju i przygotowania dziecka do nauki szkolnej,

11.  Na wniosek rodziców dziecka (prawnych opiekunów), nauczyciela, poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej instytucji specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej, organizowanej przez dyrektora, w  nast?puj?cych formach:

 a)  zaj?? specjalistycznych:  logopedycznych , korekcyjno –kompensacyjnych, terapii psychologicznych oraz innych zaj?? o charakterze terapeutycznym

 b)  diagnozowanie ?rodowiska dzieci

 c)   rozpoznawanie potencjalnych mo?liwo?ci oraz indywidualnych potrzeb dziecka

 d)  wspierania dzieci zdolnych i utalentowanych

 e)  porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców (opiekunów) i nauczycieli

 12. Przedszkole w trosce o edukacj?, zdrowie i bezpiecze?stwo dzieci:

 a)   z pocz?tkiem roku poprzedzaj?cego rozpocz?cie przez dziecko nauki w klasie I szko?y podstawowej prowadzi analiz? gotowo?ci dziecka do podj?cia nauki w szkole (diagnoz? przedszkoln?)

 b)   prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne maj?ce na celu poznanie mo?liwo?ci i potrzeb rozwojowych dzieci,

 c)    kompensuje istniej?ce braki edukacyjne i ?rodowiskowe - tworzy indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka

 d)   tworzy sytuacje do twórczego dzia?ania i uczenia si? dzieci poprzez zabaw?, manipulacj?, na?ladownictwo

 e)   dba o prawid?owe ?ywienie,  o czysto?? i higien?, promuje zdrowy   tryb ?ycia, podejmuje akcje prozdrowotne, zapewniania bezpieczne warunków przebywania dzieci w placówce,

  f)   chroni i uczy poszanowania godno?ci osobistej dzieci oraz ?yczliwe i podmiotowe ich traktowanie poprzez indywidualne podej?cie do dzieci zgodne z ich potrzebami psychofizycznymi

  g)  chroni przed przemoc? poprzez rozpoznawanie ?ród?a zagro?enia i likwidowania go we wspó?pracy z rodzicami, specjalistami, organizacjami i instytucjami powo?anymi do dbania o bezpiecze?stwo ka?dego cz?owieka

 13. Na wniosek zainteresowanych rodziców (opiekunów) przedszkole zapewnia dzieciom mo?liwo?? korzystania z zaj?? dodatkowych. Warunki ich realizacji i odp?atno?ci ustala dyrektor z zainteresowanymi rodzicami.

 14. W przedszkolu prowadzi si? organizacj? dzia?alno?ci innowacyjnej i eksperymentalnej zgodnie z przepisami prawa.

 15.  W trosce o prawid?owy rozwój psychoruchowy oraz przebieg  wychowania i kszta?cenia dzieci w wieku przedszkolnym przedszkole realizuje cele i zadania w nast?puj?cych proporcjach zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu, w rozliczeniu tygodniowym:

 1)  co najmniej 1/5 czasu nale?y przeznaczy? na zabaw? ( w tym czasie dzieci bawi? si? swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)

 2)  co najmniej 1/5 czasu (w przypadku m?odszych dzieci ¼ czasu ), dzieci sp?dzaj? w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku i.t.p. (organizowane s? tam gry i zabawy ruchowe, zaj?cia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porz?dkowe i ogrodnicze i.t.p.)

 3)  najwy?ej 1/5 czasu zajmuj? ró?nego typu zaj?cia dydaktyczne, realizowane wed?ug wybranego programu wychowania przedszkolnego

 4)  pozosta?y czas – 2/5 czasu nauczyciel mo?e dowolnie zagospodarowa?  (w tej puli czasu mieszcz? si? jednak czynno?ci opieku?cze, samoobs?ugowe, organizacyjne i inne).

 16.   Przedszkole zapewnia opiek?, wychowanie i uczenie si? w atmosferze akceptacji i bezpiecze?stwa oraz tworzy warunki umo?liwiaj?ce dzieciom osi?ganie dojrza?o?ci szkolnej.

  17. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opieku?cza przedszkola prowadzona jest na podstawie obowi?zuj?cej podstawy programowej. Podstawa programowa  ma charakter otwarty, stwarza mo?liwo?ci  konstruowania programów w?asnych wspomagaj?cych program wychowania przedszkolnego.

 18.  Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do u?ytku w przedszkolu dyrektor przedszkola, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

 19.  Nauczyciel mo?e zaproponowa? program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we wspó?pracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel mo?e równie? zaproponowa? program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.

 20.  Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego powinien by? dostosowany do potrzeb i mo?liwo?ci uczniów, dla których jest przeznaczony.

 21.  Program wychowania przedszkolnego mo?e by? dopuszczony do u?ytku w przedszkolu, je?eli:

  1.  stanowi opis sposobu realizacji celów kszta?cenia i zada? ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub zada?, które mog? by? realizowane w ramach zaj?? dodatkowych, okre?lonych w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola

  2.     zawiera: 

 a)   szczegó?owe cele kszta?cenia i wychowania

 b)   tre?ci zgodne z tre?ciami nauczania zawartymi w podstawie  programowej wychowania przedszkolnego

 c)    sposoby osi?gania celów kszta?cenia i wychowania, z uwzgl?dnieniem mo?liwo?ci indywidualizacji pracy w zale?no?ci od potrzeb i mo?liwo?ci dzieci

 d)    metody przeprowadzania analizy gotowo?ci dziecka do podj?cia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)

 e)   jest poprawny pod wzgl?dem merytorycznym i dydaktycznym

 22.  Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do u?ytku , dyrektor przedszkola mo?e zasi?gn?? opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego , posiadaj?cego wykszta?cenie wy?sze i kwalifikacje do pracy w przedszkolu , konsultanta lub doradcy metodycznego. Opinia zawiera w szczególno?ci ocen? zgodno?ci programu z podstaw? programow? wychowania przedszkolnego i dostosowania programu do potrzeb i mo?liwo?ci dzieci, dla których jest przeznaczony.

 23.  Programy wychowania przedszkolnego dopuszczone do u?ytku przez dyrektora przedszkola mog? by? wpisane do „Przedszkolnego Zestawu Programów Wychowania Przedszkolnego” .

 24. Kierunek pracy przedszkola okre?la „Koncepcja Pracy Przedszkola” i wspó?istniej?ce z ni? dokumenty: Model Absolwenta, Program Wychowawczy,  Roczny Plan Pracy, Kalendarz Imprez i Uroczysto?ci, Plan Wycieczek i inne.

 § 4

 1.  Przedszkole sprawuje opiek? nad dzie?mi, dostosowuj?c metody i sposoby oddzia?ywa? do wieku dziecka i jego mo?liwo?ci rozwojowych oraz potrzeb ?rodowiska z uwzgl?dnieniem obowi?zuj?cych przepisów bezpiecze?stwa i higieny pracy, do przestrzegania których obowi?zani s? wszyscy pracownicy przedszkola.

 2.   Sposób sprawowania opieki  nad dzie?mi w czasie zaj?? w przedszkolu oraz w czasie zaj?? poza przedszkolem.

 1)     nauczycielka jest w pe?ni odpowiedzialna za bezpiecze?stwo powierzonych jej dzieci, zapewnia bezpo?redni? i sta?? opiek? nad dzie?mi w czasie pobytu  w przedszkolu oraz w trakcie zaj?? poza terenem przedszkola,

 2)     zapewnia dzieciom pe?ne poczucie bezpiecze?stwa – zarówno pod wzgl?dem fizycznym, jak i psychicznym, przez ca?y dzie? pobytu w przedszkolu, dzieci w grupie s? pod opiek? nauczyciela, który organizuje im zabawy, prace zespo?owe i indywidualne, zaj?cia dydaktyczno – wychowawcze zgodne z programem, planem zaj?? i ramowym rozk?adem dnia zgodnym z now? podstaw? programow?

 3)     stosuje w swych dzia?aniach obowi?zuj?ce przepisy bhp i p/po? oraz przestrzega funkcjonuj?cych w placówce wewn?trznych procedur bezpiecze?stwa,

 4)     ka?dorazowo przed rozpocz?ciem zaj?? nauczycielka powinna skontrolowa? teren, sal?, sprz?t, pomoce i inne narz?dzia b?d? urz?dzenia, z których b?d? korzysta? dzieci,

 5)     obowi?zkiem nauczycielki jest obserwowa?, sumiennie nadzorowa?, nie pozostawia? dzieci bez opieki oraz udziela? natychmiastowej pomocy w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezb?dna, przy tym o  niepokoj?cych sytuacjach i zdarzeniach ( temperatura cia?a, z?e samopoczucie, inne symptomy chorobowe), wypadkach natychmiast informuje dyrektora oraz rodziców,

 6)     nauczycielka opuszcza grup? dzieci w momencie przyj?cia drugiej nauczycielki informuj?c j? o wszystkich sprawach dotycz?cych wychowanków,

 7)     nauczycielka  mo?e opu?ci? dzieci w sytuacji nag?ej, nie cierpi?cej zw?oki, ale tylko wtedy gdy powierzy dzieci pod opiek? osoby zatrudnionej w przedszkolu i upowa?ni j?  s?ownie do sprawowania opieki, na moment opuszczenia wychowanków,

 8)     wszyscy pracownicy przedszkola maj? obowi?zek  stwarza? bezpieczne warunki dzieciom i dba? o ich  bezpiecze?stwo i dobre samopoczucie,

 9)     obowi?zkiem nauczycielki jest zapoznanie si? i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dzie?mi,

 10)   wycieczki i spacery poza teren powinny odbywa? si? przy udziale wymaganej liczby opiekunów (wo?na, pomoc nauczyciela), zgodnie z regulaminem wycieczek.

 11)   w przypadku wycieczek wyjazdowych, poza obr?b miasta, dodatkowo opiek? mog? sprawowa? zaproszeni rodzice.

 12)wychowankowie przedszkola ubezpieczeni s? ca?odobowo, w ci?gu roku kalendarzowego od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków w wybranej przez rodziców firmie ubezpieczeniowej. Op?at? z tytu?u ubezpieczenia uiszczaj? rodzice w miesi?cu wrze?niu ka?dego roku szkol

 13)nauczycielka wspó?pracuje z innymi nauczycielkami i pracownikami przedszkola oraz rodzicami celem zachowania wszelkich norm bezpiecze?stwa i higieny pracy obejmuj?cych wszystkich klientów przedszkola.

 3.       W  przedszkolu nie przewiduje si? dokonywania jakichkolwiek  zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków,

 1)      w sytuacji pogorszenia si? stanu zdrowia dziecka , nauczyciel lub   dyrektor informuje o jego stanie, a rodzice s? zobowi?zani do niezw?ocznego odebrania dziecka z przedszkola

 2)   W sytuacji nag?ej wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców ( prawnych opiekunów).

 4.    Organizacja zast?pstw za nieobecnego nauczyciela.

 1)     zast?pstwa za nieobecnego nauczyciela organizuj? spo?eczny zast?pca dyrektora

 2)     w czasie jego nieobecno?ci drugi nauczyciel pracuj?cy w oddziale, który ma pierwsze?stwo w realizacji tych zast?pstw

 3)     zast?pstwa odnotowywane s? w zeszycie zast?pstw i potwierdzone w?asnor?cznym podpisem osoby zast?puj?cej nieobecnego nauczyciela

 4)     zast?pstwa odnotowywane s? w dzienniku zaj?? przedszkola ( po wpisaniu realizacji zaj?? ) i potwierdzone w?asnor?cznym podpisem zast?puj?cego

 5)     praca dydaktyczno – wychowawcza i opieku?cza  w trakcie realizacji zast?pstw prowadzona jest w oparciu o obowi?zuj?cy w danej grupie miesi?czny plan pracy

 6)      nauczyciel realizuj?cy zast?pstwa  ma obowi?zek przestrzega? wszelkich obowi?zków wynikaj?cych z charakteru jego pracy oraz dba? o bezpiecze?stwo dzieci.

 § 5

 1.   W ramach posiadanych mo?liwo?ci przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:

1)  diagnozowanie ?rodowiska wychowanków,

2)  rozpoznawanie potencjalnych mo?liwo?ci oraz indywidualnych potrzeb  dziecka i umo?liwienie ich zaspokojenia,

3)  rozpoznawanie przyczyn i trudno?ci w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

 4)     organizowanie zaj?? specjalistycznych : logopedycznych, korekcyjno -kompensacyjnych, terapii psychologicznych oraz innych zaj?? o charakterze terapeutycznym.

5)  organizowanie ró?norodnych form pomocy psychologiczno –  pedagogicznej; organizowanie porad, konsultacji, warsztatów dla  rodziców (opiekunów) i nauczycieli, proponowanie literatury,               ciekawych artyku?ów dotykaj?cych danego problemu,

 6)   kierowanie ( tylko w porozumieniu z rodzicami i za ich zgod?) dzieci na  na badania do poradni pod k?tem np. dojrza?o?ci szkolnej lub  niedostosowania spo?ecznego,

 7)  wspieranie dzieci zdolnych i utalentowanych,

  8)  podejmowanie dzia?a? profilaktyczno – wychowawczych wynikaj?cych z programu  wychowawczo – dydaktycznego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie,

  9)   prowadzenie i promowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w?ród wychowanków, rodziców, nauczycieli i pracowników przedszkola

  10)   udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymaga?  edukacyjnych, wynikaj?cych z realizowanych przez nich programów   nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono  specyficzne trudno?ci w uczeniu si? uniemo?liwiaj?ce sprostanie tym  wymaganiom,

  11)   wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwi?zywaniu problemów  wychowawczych,

  12)   umo?liwianie rozwijania umiej?tno?ci wychowawczych rodziców  i nauczycieli,

  13)  podejmowanie dzia?a? mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 2.   Zadania, o których mowa w  pkt. 1 s? realizowane we wspó?pracy z:

  1)   rodzicami,

  2)  nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

  3)   poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami  specjalistycznymi,

  4)   podmiotami dzia?aj?cymi na rzecz rodziny, dzieci i m?odzie?y.

 3.   Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodp?atne.

 4.   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu mo?e by? organizowana w  formie:

 1)   porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

 2)      pokazowych zaj?? otwartych prowadzonych przez specjalistów

 3)     zaj?? psychoedukacyjnych dla rodziców

 4)     umieszczania w „k?ciku dla rodziców” ciekawych publikacji specjalistycznych

 5.   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna mo?e by? organizowana na wniosek:

 1)  rodziców,

 2)    nauczycieli prowadz?cych grup?, dyrektora placówki,

 3)   specjalistów z poradni, b?d? innych instytucji wspomagaj?cych rozwój dziecka.

 6.   Obj?cie dziecka zaj?ciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi wymaga zgody rodziców.

 7.    Szczegó?ow? organizacj? zaj?? specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie okre?laj? odr?bne przepisy.

 8. Przedszkole sprawuje opiek? nad dzie?mi dostosowuj?c metody i sposoby oddzia?ywa? do wieku dziecka  i jego mo?liwo?ci rozwojowych, potrzeb ?rodowiskowych z uwzgl?dnieniem istniej?cych warunków lokalowych i organizacyjnych.

 9.    W przedszkolu mo?e by? organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  maj?ce na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawid?owo?ci do momentu podj?cia nauki w szkole.

 10. Przedszkole organizuje indywidualn? pomoc rodzicom dzieci, które z przyczyn losowych b?d? niewydolno?ci materialno  – wychowawczej nie s? w stanie zabezpieczy? podstawowego bytu dziecka. Przedszkole stara si? wspiera? rodziców, a w razie potrzeby kieruje wniosek o udzielenie pomocy finansowej do Miejskiego O?rodka Pomocy Rodzinie w Che?mie.

 11.  Przedszkole podejmuje dzia?ania pomocowe na rzecz dzieci i rodzin w zakresie np. dofinansowania zakupu podr?czników dla dzieci rozpoczynaj?cych roczne przygotowanie przedszkolne zgodnie z postanowieniami Rz?dowych programów pomocy.

 12. Zgodnie z ustaw? o systemie o?wiaty oraz innymi aktami prawnymi,  na ?yczenie rodziców ( co najmniej siedmioro dzieci)  w przedszkolu organizowane s? zaj?cia z religii.   W tym czasie dzieci nie ucz?szczaj?ce na religi? maj? zapewnion? opiek? nauczyciela – wychowawcy grupy.

 13.  Na terenie przedszkola, na ?yczenie rodziców, mog? by?  organizowane dodatkowe zaj?cia zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zaj?cia dodatkowe akceptuje Rada Rodziców, s? to zaj?cia dodatkowo p?atne przez rodziców.      Na zaj?cia dodatkowe ucz?szczaj? dzieci po pisemnym zg?oszeniu ich przez rodziców.

 14.   Dzieci powinny by? przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców ( prawnych opiekunów) lub upowa?nion? przez nich osob? pe?noletni?, zapewniaj?c? pe?ne bezpiecze?stwo.

 15.    W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola o godzinie 16.30

1)   nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o zaistnia?ej sytuacji, gdy brak kontaktu z rodzicami    dzwoni do osób  upowa?nionych  do odbierania dziecka z przedszkola wpisanych  w „ Formularzu zg?oszenia dziecka do przedszkola”  .

 2)     pozostaje z dzieckiem do chwili jego odebrania

 3)     w przypadku nie zg?oszenia si? powiadamianych osób informuje o zdarzeniu policj?

 4)    osobom nietrze?wym dziecko z przedszkola nie zostanie wydane

 

 Statut - Spis tre?ci